จัดทำกลยุทธ์ลิกอร์เน็ต
  19-20 กันยายน 2554
     
     
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายทางวิชาการเนื่องในวัน LIGORNET DAY วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายสารสนเทศนครศรีธรรมราช (LIGORNET) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (วัดป่าห้วยพระ ต.นาพรุ อ.เมือง)
   
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศ
นครศรีธรรมราช (LIGORNET)
 
ประกาศ เรื่องการบริการระหว่างห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศนครศรีธรรมราช (LIGORNET)