The Center for library resources and education media , Walailak University   

คำแนะนำสำหรับการขอรับบริการ

1. การขอรับบริการโปรดแจ้งรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อความสะดวกในการให้บริการ 2. โปรดจองใช้เป็นครั้งคราวแทนการจองตลอดภาคการศึกษา เพื่อการบริการอย่างทั่วถึง 3. กรณีอาจารย์พิเศษขอรับบริการให้ผู้ประสานงานรายวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ขอใช้บริการแทนเท่านั้น 4. นักศึกษามีสิทธ์ขอรับบริการนี้ เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ต้องให้อาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้รับรองเท่านั้น 5. กิจกรรมของชมรม นักศึกษาที่ประสงค์จะขอใช้บริการให้ทำบันทึกหรือแนบโครงการผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมหรือที่ปรึกษากิจกรรมและต้องได้รับอนุมัติจากส่วนกิจการนักศึกษาเท่านั้น

ช่วงทดลองการใช้งานระบบคลังพัสดุ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

เรียน ท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ในกรณีที่มีปัญหาการใช้งานระบบ หรือมีข้อสอบถามเรื่องรายละเอียดการใช้งานของครุภัณฑ์สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ 3310,3314